0888802426
 

 

Sáng tạo

Nhạy bén

Linh hoạt

Thấu hiểu sản phẩm

Thấu hiểu khách hàng và công chúng

Nắm bắt chiến lược marketing

Có định hướng marketing lâu dài